19-COVID

מערכת היחסים בין תתי סוגים של לימפוציטים, ציטוקינים ואינדקס הדלקת הריאתי בחולים עם COVID-19

חוקרים סבורים כי תאי T, אינטרלוקינים ואינדקס הדלקת הריאתי, יכולים לשמש כמרקרים להתפתחות המחלה בחולים עם COVID-19

נגיף הקורונה. אילוסטרציה

החוקרים בחנו את מערכת היחסים בין תתי סוגים של לימפוציטים, ציטוקינים, PIIי(pulmonary inflammation index) והתקדמות המחלה, בחולים עם COVID-19י(corona virus disease 2019).

החוקרים חילקו 123 חולים עם COVID-19 לקבוצות של מחלה קלה וקשה. הם זיהו תתי סוגים של לימפוציטים וציטוקינים ביום הראשון לאשפוז וכימתו את הממצאים ב-CT של הריאות, לפי PII. לאחר מכן, ביצעו אנליזות במטרה לזהות הבדלים וקורלציות בין שתי הקבוצות. בסך הכל, נכללו במחקר 102 חולים קלים ו-21 חולים קשים.

החוקרים מצאו כי היה הבדל משמעותי בתאי T מסוג CD4, CD8, אינטרלוקין 6, אינטרלוקין 10, ו-PII בין שתי הקבוצות. הם מצאו כי היה מתאם חיובי משמעותי בין תאי T מסוג CD4 לבין תאי CD8 ואינטרלוקין 6 ו-10, בקבוצת החולים הקלים (r2 = 0.694 ו-r 2 = 0.633, בהתאמה; p<0.01). לאחר טיפול "חמישה באחד", כל החולים שוחררו מאשפוז למעט ארבעה שנפטרו מהמחלה. עוד נמצא כי בקבוצת החולים הקלים ובחולים להם רמות תקינות של אינטרלוקין 6, היו שיעורי הישרדות גבוהים יותר.

החוקרים הגיעו למסקנה כי תאי T מסוג CD4 ו-CD8, אינטרלוקינים 6 ו-10 ו-PII, יכולים להוות סמנים לאופן התפתחות המחלה, כאשר ה-PII יכול לשמש כסמן בלתי תלוי של התקדמות המחלה בחולים עם COVID-19.

מקור: 

Wan, S. et al. (2020) British Journal of Haematology; 189 (3); 428-437. https://doi.org/10.1111/bjh.16659

נושאים קשורים:  19-COVID,  אינטרלוקין,  תאי T,  מחקרים
תגובות